ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกร ศรีศักดา
ตำแหน่ง : ประธ่านกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล ณ เชียงใหม่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางศิรัญญา สุนทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศาล วัชรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกรศิริ กรองสุดยอด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด ทรงคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.บุญทา ชัยเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายดุสิต อภัยสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู่้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชิษณุพงศ์ ศิริศิลป์ท้าว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู่้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุนทรพัฒนสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปิยอาวาสวัตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนคร เตชาวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางประกาทิพย์ ผาสุข
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :