ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุไรวรรณ ศรีธิวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางโสดา ทิพย์สุบรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางปรัศรินทร์ ปินอินต๊ะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเพชร สาฤทธิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางอริสา มงคลวาทิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรัตนาภรณ์ ตันมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปิ่นประดับ จันทร์ศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1