ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอรัญญา โพธิ์แก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายสมบัติ ศรีวรรณชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางชญานิศ กางนอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวลภัสนันท์ คำลือเกียรติ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสมชาติ สมบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางกชพร ธงเชื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายประเสริฐ สุภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางลัดดา ภัทรพันธ์โกศล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวแสงจันทร์ เตชะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางวรางคณา วุฒิเทิดสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางพรฤทัย มณีวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายณัฐวัฒน์ คำลือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสุรพล กสิกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายภัทรพงศ์ ปานหิรัญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางกัญปภาณณัฏฐ์ นาทธีรนันท์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายธนกฤต คนใจซื่อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายสิรวัฒน์ บุญยวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายพัชวีร์ ชัยรัตน์
พนักงานราชการ