ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจิรพรรณ โศภนะศุกร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสไบทิพย์ ตั้งใจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววริษา ปลื้มฤดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายชูชีพ มูลสถาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2