ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐชา ภัทรพันธ์โกศล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชลวัฒน์ กรุณาดวงจิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1