ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรรณี สมศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางปัณพรวรินทร์ พรนภัสสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางเมธาพร เบลีย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางศรีพิณธ์ จักรอิศราพงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายพัฒนา คำปิง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกมลวรรณ ทุนชิงชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1