ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสารภี กันทาสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางณัฏฐา สวยสด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1