ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสิริลักษณ์ อินทรศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจันทร์ดี ดีฝั้น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางรัตน์ดา วุฒินันท์สุรสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางรัชนีกร วานิชสมบัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวโสภา กันจินะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายพงษ์ธวัช ศรีชำนาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเทวินทร์ นิลกลัด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวละมัย รอนยุทธ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวมิ่งขวัญ อินต๊ะพิงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวฐิรญา ทะนันชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายธนากร ไกรงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวณัฐธิดา คำอ้าย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายอาชัญ ทรงสวัสดิ์วงศ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอภิสรา คำฟู
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพิสมัย เลิศวงค์มธุรกร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3