ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจันทร์เพ็ญ จินกระวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุดธิดา เยาว์ธานี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางจินตนา ศรีวรรณชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางพิชชารี ชยสิทธิยาพิพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายนคร เตชาวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางฌาณทัศน์ พรมสาส์น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายธนกฤต เรืองสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1