ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนงนุช ไกรงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายภูฉาย ประวัติสมบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสายทอง กาวิละ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางวัชรภรณ์ จิตโรภาส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางเพ็ญศรี มีชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุริยาภรณ์ อนุรส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววิมาลา ยอดยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุภาพร ปัทมะสุคนธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนฤพาน สุภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1