ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางประกาทิพย์ ผาสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรุณไสว ปินอินต๊ะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนันธิกานต์ ไชยซาววงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพงษ์ศักดิ์ ทะนันไชย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา