ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน คือ พรรคเพื่อรบ พบเพื่อพัฒนา ซึ่งประธานนักเรียนคนใหม่ คือ นายจีรายุทธ เลายี่ปา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและคณะครูทุกท่านเป็นอย่างดี จึงทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,16:03   อ่าน 25 ครั้ง