ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.1-ม.6 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และให้นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมไปถึงให้นักเรียนมีคุณลกษณะอันพึงประสงค์ โดยมี นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,23:35   อ่าน 27 ครั้ง