ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
ผลสอบ RT ชั้นป.1 ปีกศ.62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.29 KB 266400
ผลการทดสอบ O-Net ป.6 ฉบับที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.07 KB 266397
ผลการทดสอบ Onet ป.6 ฉบับที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.35 KB 266397
ผลการทดสอบ O-NET ป.6 ฉบับที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 266396
ผลการทดสอบ Onet ป.6 ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.16 KB 266402
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบขออนุญาตนักเรียนเดินเรียน (ไป-กลับ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.38 KB 17863
ใบยินยอมการปฏิบัติตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 17864
หนังสือกักตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 17863
หนังสือมอบฉันทะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 17863
หนังสือมอบอำนาจปกครองดูแลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 17863
ใบมอบตัวนักเรียน 17863