ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร  (ณ วันที่ 20 ก.ค. 63)

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการ

-

1

1

รองผู้อำนวยการ

3

1

4

ครู

19

46

65

รวมข้าราชการครู

22

48

70

ลูกจ้างประจำ

3

-

3

ครูธุรการ

-

1

1


 

จำนวนบุคลากร จำแนกตามวิทยฐานะ (ณ วันที่ 20 ก.ค. 63)

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

ชาย

หญิง

รวม

ครูผู้ช่วย

2

4

6

ครู คศ.1

7

8

15

ครู คศ.2

3

6

9

ครู คศ.3

10

30

40

ครู คศ.4

-

-

-

รวม

22

48

70