ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์

    1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

     2. ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

     4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     5. จัดระบบสาธารณูปโภค พัฒนาแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้