ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

 
col1

ชั้น

ประจำ

ไป-กลับ

รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

รว

ป.1 13 6 19 -  - - 13 6 19
ป.2 11 9 20  -  -  - 11 9 20
ป.3 10 10 20  -  -  - 10 10 20
ป.4 15 14 29 -  - - 15 14 29
ป.5 18 10 28  -  -  - 18 10 28
ป.6 11 17 28  -  -  - 11 17 28
วมประถม 78 66 144 -  - - 78 66 144
ม.1 51 68 119 -  1 1 51 69 120
ม.2 42 77 119 1  -  - 43 77 120
ม.3 42 58 100 3 2 5 45 60 105
รวม ม.ต้น 135 203 338 4 3 7 139 206 345
ม.4 33 91 124 - - - 33 91 124
ม.5 33 72 103 1 1 2 32 73 105
ม.6 27 70 97 1 4 5 28 74 102
รวม ม.ปลาย 91 233 324 2 5 7 93 238 331
รวมทั้งสิ้น 304 502 806 6 8 14 310 510 820
 
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.46 KB