ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

การจัดการศึกษาของโรงเรียน

              การจัดการศึกษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อดูแลเด็กด้อยโอกาสให้พันจากวงจรปัญหา ลดความเสี่ยงต่อการออกกลางคัน หรือการหลุดจากระบบการศึกษา ช่วยให้เด็กด้อยโอกาสสามารถรับบริการทางการศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านอาชีพและการดำรงชีวิต  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ถูกต้อง  มีเจตคติที่ดีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ  มีความรู้ความเข้าใจและยอมรับในสิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

              โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรแกนdลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 60)  ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดเป็นแผนการเรียน  ดังนี้
              1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
              2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
              นอกจากแผนการเรียนดังกล่าว โรงเรียนยังจัดการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่

              1. การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โดยการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ(ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนในสายวิชาชีพโดยจัดรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 60)  และรายวิชาเพิ่มเติมตามสาขาวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาเทียบโอนผลการเรียนเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร  โดยทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับวิทยาลัยเทคนิคสารภี อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และรับดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โรงเรียนได้เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา มีรายละเอียดดังนี้
                 ปีการศึกษา 2556   เปิดสอน  2 สาขา ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการโรงแรม

                 ปีการศึกษา 2558   เปิดสอนเพิ่ม 2  สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชีและสาขาช่างเชื่อม  รวมเป็น 4 สาขา 

                 ปีการศึกษา 2559 เปิดสอนเพิ่ม 1 สาขา ได้แก่ สาขาดนตรี  รวมเป็น 5 สาขา

                 ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน   เปิดสอน 4 สาขา ได้แก่
                          1) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                          2) สาขาการโรงแรม
                          3) สาขาการบัญชี
                          4) สาขาช่างเชื่อม   

 
              นักเรียนที่จบการศึกษา มีดังนี้

                     ปีการศึกษา 2558  รุุ่นที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการโรงแรม

                     ปีการศึกษา 2559  รุ่นที่ 2  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการโรงแรม

                     ปีการศึกษา 2560  รุ่นที่ 1 สาขาการบัญชี และสาขา่ช่างเชื่อม
                                              รุ่นที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการโรงแรม

                      ปีการศึกษา 2561  รุ่นที่ 1 สาขาดนตรี
                                                    รุ่นที่ 2
สาขาการบัญชี และสาขา่ช่างเชื่อม
                                               รุ่นที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการโรงแรม

 
             2. การจัดการศึ​กษารายวิชาอาชีพระยะสั้น เป็นวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอาชีพนอกเหนือจากหลักสูตรสถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และ/หรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเป็นวิทยากรและทรัพยากร  เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิบัตรหรือใบรับรองการผ่านประสบการณ์จากการศึกษาในรายวิชาอาชีพระยะสั้นจากหน่วยงานที่จัด