ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ 

  1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
     
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
     
  4. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยสะดวกให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำ

 เป้าประสงค์

      ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คู่คุณธรรมมีทักษะการดำรงชีวิตมีความสุขในสังคมตามหลักปรัชญาของ  
      เศรษฐกิจพอเพียง