ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

วิสัยทัศน์

         “เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะการดำรงชีวิต มีความสุขในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ปรัชญา

          “ความรู้ คู่คุณธรรม นำอาชีพ”

อัตลักษณ์

          “ทำอาชีพเป็น เด่นกีฬา”

เอกลักษณ์

         “อาชีพหลากหลาย สร้างรายได้ระหว่างเรียน”