ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๙ ให้เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๐ โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการรับเด็กเข้าเรียนคือ เพื่อความมั่นคงของประเทศ และแก้ปัญหาทางการเมืองจาก ๓ จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ตามจำนวนที่กรมสามัญศึกษากำหนดไว้ ในปีแรกเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และประถมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นละ ๑ ห้องเรียนๆ ละ ๓๕ คน รวม ๗๐ คน มีครูประจำการ ๔ คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาร้อยละ ๖๐ ชาวไทยพื้นราบร้อยละ ๔๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารต่างๆ ในบริเวณที่ดินราชพัสดุ บริเวณกิโลเมตรที่ 9 ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ ๘๘ ไร่ ๒ งาน ๖๙ ตารางวา รายการก่อสร้างได้แก่ อาคารเรียนแบบ ๐๐๘ ขนาด ๑๐ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง อาคารหอนอน จำนวน ๒ หลัง โรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง โรงหุงต้ม จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครูจำนวน ๒ หลัง บ้านพักภารโรง จำนวน ๒ หลัง เสาธง หอถังส่งน้ำ ประปา ไฟฟ้า และถนนภายในบริเวณโรงเรียน การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๑

      ปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำและไป-กลับ เข้าเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส 11 ประเภท ได้แก่

    1. เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)
    2. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
    3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งและกำพร้า
    4. เด็กที่ถูกทำร้ายอย่างทารุณ
    5. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงฯ
    6. เด็กในชนกลุ่มน้อย
    7. เด็กเร่ร่อน
    8. เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานฯ
    9. เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศฯ
    10 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ
    11 .นักเรียนพิการเรียนร่วม

 

     ซึ่งรับนักเรียนดังกล่าว ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 12 อำเภอ ซึ่งมาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้แก่ อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้แก่ อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง

     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 154 หมู่ที่ 4 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 053-121131 หมายเลขโทรสาร 053121133 E-mail sscm.officer@gmail.com website http://sscm.thaischool1.in.th เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  รวม 24 ห้องเรียน

    - ประถมศึกษา                 1 - 1 -1 - 1 - 1 - 1   รวม 6 ห้องเรียน
    - มัธยมศึกษาตอนต้น       3 - 3 - 3                  รวม 9 ห้องเรียน
    - มัธยมศึกษาตอนปลาย   3 - 3 - 3                  รวม 9 ห้องเรียน