ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ย. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
11 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 ***สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/63***
30 ต.ค. 63 วันลอยกระทง
31 ส.ค. 63 ถึง 01 ก.ย. 63 ***สัปดาห์สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/63***
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
06 ส.ค. 63 พิธีไหว้ครู ทำบุญโรงเรียน และกิจกรรมวันอาเซียน
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
20 ธ.ค. 62 ค่ายกิจกรรม 4 กลุ่มสาระ ณ สวนพฤกษศาสตร์ฯ
วันที่ 20 ธันวาคม 2562   จัดกิจกรรมค่าย 4 กลุ่มสาระฯ  ณ สวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่